Индијанка

waiting for you…there are pages you can’t turn.

чекајќи те…некои страници не можат да се свртат.